วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน - บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin School of Business, Pace University, New York สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • กรรมการ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ นักวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ - ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สายงานลูกค้ารายย่อย - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจและบริหารความเสี่ยง - บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารนิติกรรมสัญญา - บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสซิ่ง จำกัด
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน Curtin University of Technology ออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น, สาขากรุงเทพฯ
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์อาวุโส - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)