วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน - บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin School of Business, Pace University, New York สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • กรรมการ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ -บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ นักวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ - ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Northrop University, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนการตลาดธุรกิจการบิน บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์
 • คณะกรรมการบริหาร Asian Business Aviation Association (ASBAA)
 • ผู้บริหาร Asian Business Aviation Association (ASBAA)
 • ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร์
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอเขียนมารีนเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ไดวา จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายบริหารการเงิน – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน Curtin University of Technology ออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน, การคลัง, การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์อาวุโส - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)