กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น
และอาคารคลังสินค้า ของกลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“โครงการ JWD”)
เนื้อที่ดินรวมประมาณ 50 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 36,908 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

01โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังห้องเย็น

สถานที่ตั้ง :

ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังห้องเย็น จำนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 2 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

21 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

17,562.00 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมเป็น 30 ปี

02โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมเป็น 30 ปี

ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังห้องเย็น

สถานที่ตั้ง :

ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังห้องเย็น จำนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

16 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

10,058.00 ตารางเมตร

03โครงการดาต้าเซฟ
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 1 อาคาร แบ่งเป็น 1 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

12 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

9,288.00 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 10 ปี

แผนที่ตั้งสินทรัพย์