REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น

ห้องเย็นมีมาตรฐานสากล ติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้

ทรัพย์สินคุณภาพสูง

ห้องเย็นและคลังสินค้ามีมาตรฐานการก่อสร้างระดับสูง มี Track Record และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาว

ทำเลยุทธศาสตร์

ตั้งอยู่บนศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

Freehold 100%*

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นเจ้าของหรือถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนโดยตรง

* สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งแรก

อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าชัดเจนและมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกยูนิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560)

กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ

มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เป็นผู้นำในประเภทอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง

มากกว่า 90% เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560)

บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง

โดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ (Independent REIT Manager) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น
ทรัพย์สินคุณภาพสูง
ทำเลยุทธศาสตร์
Freehold 100%*
อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%
กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง