วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
29 มิถุนายน 2561 1,584,617,732.09 10.2233
31 พฤษภาคม 2561 1,574,051,776.22 10.1551
30 เมษายน 2561 1,593,515,875.69 10.2807
30 มีนาคม 2561 1,583,316,343.61 10.2149
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
28 กุมภาพันธ์ 2560 1,572,656,926.88 10.1461
31 มกราคม 2559 1,561,789,866.81 10.0760
29 ธันวาคม 2558 1,550,560,399.61 10.0036