วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มี.ค. 2561 1,583,316,343.61 10.2149
28 ก.พ. 2561 1,572,656,926.88 10.1461
31 ม.ค. 2561 1,561,789,866.81 10.0760
29 ธ.ค. 2560 1,550,560,399.61 10.0036