ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด • ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด • ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ AIMIRT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกองทรัสต์ AIMIRT ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

กองทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น หรืออาคารโรงงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น หรืออาคารโรงงานดังกล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์

กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 โดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่มของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“JWD”) ซึ่งได้แก่ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (“PCS”) บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด (“JPAC”) และ บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด (“Datasafe”) เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ จากกองทรัสต์ เพื่อประกอบกิจการให้บริการรับฝากสินค้า ส่วนอาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 7 ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยแต่งตั้งบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำหรับทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7

วีดีโอนำเสนอกองทรัสต์ AIMIRT

สาระสำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ AIMIRT
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก
โครงการของ กลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“โครงการ JWD”)
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการดาต้าเซฟ

โครงการของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (“โครงการทิพย์ 7”)
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการทิพย์ 7
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการทิพย์ 7 ได้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)