ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด • ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด • ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ AIMIRT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในเบื้องต้นเมื่อมีการก่อตั้งทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทรัพย์สินเริ่มต้นที่จะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่เงินที่ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้การก่อตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

วีดีโอนำเสนอกองทรัสต์ AIMIRT

สาระสำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ AIMIRT
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก
โครงการของ กลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“โครงการ JWD”)
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการดาต้าเซฟ

โครงการของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (“โครงการทิพย์ 7”)
  • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการทิพย์ 7
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการทิพย์ 7 ได้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)