ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

อันดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหน่วย (หน่วย) % หน่วย
1. บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 10.00
2. บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) 10,723,000 6.92
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
4. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
5. กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 7,714,700 4.98
6. กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม 4,027,300 2.60
7. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 3,805,100 2.45
8. นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,000,000 1.94
9. นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,000,000 1.94
10. นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์ 2,800,000 1.81