ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                 15,500,000 10.00
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                 12,006,700 7.75
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                 10,000,000 6.45
4 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ                 8,000,000 5.16
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม                 6,597,100 4.26
6 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม                 4,100,000 2.65
7 กองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้                 3,510,900 2.27
8 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์                 3,154,000 2.03
9 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์                 3,100,000 2.00
10 นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์                 2,850,000 1.84