ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000 10.00
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,468,000 8.04
3 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 6.45
4 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 7,030,200 4.54
5 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 6,597,100 4.26
6 กองทุนเปิดแอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 4,319,900 2.79
7 กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม 3,749,700 2.42
8 กองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 3,510,900 2.27
9 นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์ 3,200,900 2.07
10 นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์ 3,100,000 2.00