การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด