การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

เอกสาร
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด