การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้ง ที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด