วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - วิชาชีพบัญชีด้านผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร - บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Development Administration, Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Political Science Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • Principal - Hospitality Advisory Services (Thailand)
 • Chief Representative Hotel Development Thailand - Marriott Hotels & Resorts Asia
 • SEVP & Chief Investment/Operation Office - TCC Hotel Group & TCC Land Development
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงแรม บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ที่ปรึกษา - บริษัท ทูโฟร์ทรี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ - บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด
 • Assistant Vice President - บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการ - บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน - บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin School of Business, Pace University, New York สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์:
 • กรรมการ - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น