วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง รสสุคน ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร