วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
21 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง รสสุคน ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร