การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

เอกสาร
หนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
นายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว โปรดติดต่อนายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9999
 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท สำหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลสรุป (Fact Sheet) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท สำหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดาวน์โหลด