วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 - ปัจจุบัน) - บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ (2557 - 2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส (2546 - 2557) - ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน (2544 - 2546) - บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin School of Business, Pace University, New York สหรัฐอเมริกา
 • Diploma in Finance University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2560 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2558 - 2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2556 - 2558) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2552 - 2556) - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Ann Arbor - Ross School of Business, The University of Michigan
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (2563 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน (2563 - ปัจจุบัน)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้อำนวยการอาวุโส (2551 - 2563) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส (2544 - 2549) - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ University of Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor License) ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club - Association of Thai Securities Companies)
 • IR Professional Development Program - Certificate in Investor Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • CFO Certification Program - Strategic CFO in Capital Markets 2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ – นักวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (2558 - 2559) - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ (2557 - 2558) - ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2557) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อโครงการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2554 - 2557) - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช
ประสบการณ์:
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ (2555 – ปัจจุบัน) - บริษัท ดี.โอ.ไอ. จำกัด
 • กรรมการ (2555 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอ แอนด์ เค คอนสตรั๊คชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล 2018 จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (2558 - 2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (2557 - 2558) - บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (2554 - 2557) - บริษัท เหรียญ จิบเซ่ง กรุ๊ป จำกั
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (2544 - 2554) - บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด