วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร (2563 - ปัจจุบัน) - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน) - บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 - ปัจจุบัน) - บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (2555 - ปัจจุบัน) - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Development Administration, Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Political Science Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 18/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่นที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset Management 2008, Cornell University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์:
 • รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (2563 - ปัจจุบัน) - บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน) - บริษัท 168 ลักกี้เทรด จำกัด
 • กรรมการ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2563 - ปัจจุบัน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (2560 - 2563) - บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้ก่อตั้งและผู้ให้คำปรึกษาหลัก (Principal) (2553 - ปัจจุบัน) - Hospitality Advisory Services (Thailand)
 • กรรมการผู้จัดการ (2562 - 2563) - บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าคณะผู้แทนการพัฒนาโรงแรมประจำประเทศไทย (Chief Representative Hotel Development Thailand) (2553 - 2555) - Marriott Hotels & Resorts Asia
 • SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 - 2552) - TCC Hotel Group & TCC Land Development
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (2539 - 2549) - บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • กรรมการอิสระ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ (2558 - ปัจจุบัน) - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุปกรณ์เครื่องเย็น
 • ที่ปรึกษา (2553 - ปัจจุบัน) - บริษัท ทูโฟร์ทรี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ (2549 - 2553) - บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2545 - 2549) - บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2542 - 2545) - บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการ (2541 - 2542) - คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 - ปัจจุบัน) - บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ (2557 - 2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส (2546 - 2557) - ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน (2544 - 2546) - บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จำกัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin School of Business, Pace University, New York สหรัฐอเมริกา
 • Diploma in Finance University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์:
 • กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2561 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2560 - ปัจจุบัน) - บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2558 - 2559) - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2556 - 2558) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (2552 - 2556) - ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น