บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 โทรศัพท์ +66 2949 1500 โทรสาร +66 2949 1501 Website www.scbam.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ
  1. จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
  2. ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์บริหาร REIT ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ REIT manager จะขอมติเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือไม่
  6. จัดทำบัญชีทรัพย์สินของ REIT แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื่นๆ ของทรัสตีและพิจารณา / ดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของ REIT