หมายเหตุ

/1 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการหนึ่งชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมการ
3. เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระ
4. นายอมร จุฬาลักษณานุกูล กรรมการ
5. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ คือ นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ หรือ นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ร่วมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

/2 วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคณะผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฎรายละเอียด ในภาคผนวก “ประวัติคณะผู้บริหาร”