การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

Documents
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม) แบบฟอร์ม