การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564

Documents
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564

เอกสาร
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ (ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด