การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

เอกสาร
หนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ในการเพิ่มทุนครั้งที่สอง ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
เอกสารแนบ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของกองทรัสต์ AIMIRT ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สอง สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์ AIMIRT มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ AIMIRT ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 รายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ AIMIRT พิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ดาวน์โหลด