วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 กันยายน 2565 7,354,786,584.54 12.3510
31 สิงหาคม 2565 7,306,335,737.04 12.2696
31 กรกฎาคม 2565 7,279,836,941.88 12.2251
30 มิถุนายน 2565 7,232,584,641.23 12.1457
31 พฤษภาคม 2565 7,182,211,256.24 12.0612
30 เมษายน 2565 7,268,552,742.09 12.2061
31 มีนาคม 2565 7,222,751,131.57 12.1292
28 กุมภาพันธ์ 2565 7,174,757,694.75 12.0486
31 มกราคม 2565 7,258,223,215.46 12.1888
31 ธันวาคม 2564 7,212,231,997.28 12.1116
30 พฤศจิกายน 2564 7,151,477,762.32 12.0095
31 ตุลาคม 2564 7,235,885,410.22 12.1513
30 กันยายน 2564 7,189,183,730.00 12.0729
31 สิงหาคม 2564 7,133,874,666.81 11.9800
31 กรกฎาคม 2564 7,095,557,205.00 11.9156
30 มิถุนายน 2564 5,087,869,453.37 11.9363
31 พฤษภาคม 2564 5,147,445,053.56 12.0761
30 เมษายน 2564 5,207,150,012.44 12.2161
31 มีนาคม 2564 5,175,035,955.54 12.1408
28 กุมภาพันธ์ 2564 5,140,271,240.26 12.0592
31 มกราคม 2564 5,197,409,530.57 12.1933
31 ธันวาคม 2563 5,162,827,627.48 12.1122
30 พฤศจิกายน 2563 5,127,251,586.07 12.0287
31 ตุลาคม 2563 5,184,428,709.44 12.1628
30 กันยายน 2563 5,150,139,948.26 12.0824
31 สิงหาคม 2563 5,096,744,346.27 11.9571
31 กรกฎาคม 2563 5,157,419,876.10 12.0995
30 มิถุนายน 2563 5,124,330,456.10 12.0218
31 พฤษภาคม 2563 5,090,729,987.44 11.9430
30 เมษายน 2563 5,145,057,483.91 12.0705
31 มีนาคม 2563 5,112,070,426.02 11.9931
29 กุมภาพันธ์ 2563 5,082,980,260.51 11.9248
31 มกราคม 2563 5,137,245,368.72 12.0521
31 ธันวาคม 2562 5,104,667,673.03 11.9757
30 พฤศจิกายน 2562 5,072,139,776.97 11.8994
31 ตุลาคม 2562 5,098,146,107.91 11.9604
30 กันยายน 2562 4,980,814,836.07 11.6852
31 สิงหาคม 2562 4,875,825,612.60 11.4388
31 กรกฎาคม 2562 1,730,679,951.20 11.1656
30 มิถุนายน 2562 1,757,870,520.96 11.3411
31 พฤษภาคม 2562 1,747,309,268.81 11.2729
30 เมษายน 2562 1,765,107,975.22 11.3877
31 มีนาคม 2562 1,754,655,660.18 11.3203
28 กุมภาพันธ์ 2562 1,744,800,920.17 11.2567
31 มกราคม 2562 1,764,467,181.07 11.3836
31 ธันวาคม 2561 1,753,802,954.16 11.3148
30 พฤศจิกายน 2561 1,743,455,229.65 11.2481
31 ตุลาคม 2561 1,762,464,496.51 11.3707
30 กันยายน 2561 1,752,070,927.56 11.3036
31 สิงหาคม 2561 1,576,614,466.69 10.1717
31 กรกฎาคม 2561 1,594,937,196.62 10.2899
29 มิถุนายน 2561 1,584,617,732.09 10.2233
31 พฤษภาคม 2561 1,574,051,776.22 10.1551
30 เมษายน 2561 1,593,515,875.69 10.2807
30 มีนาคม 2561 1,583,316,343.61 10.2149
28 กุมภาพันธ์ 2561 1,572,656,926.88 10.1461
31 มกราคม 2561 1,561,789,866.81 10.0760
29 ธันวาคม 2560 1,550,583,029.75 10.0037