ทรัพย์สินที่ AIMIRT ลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินรวม
~10,000 ล้านบาท
พื้นที่เช่ารวม
279,319 ตารางเมตร และ 85,580 กิโลลิตร

จำนวนทรัพย์สิน

อาคารคลังห้องเย็น
4
ยูนิต
อาคารคลังสินค้า
31
ยูนิต
ถังเก็บสารเคมีเหลว
61
ยูนิต
อาคารโรงงาน
11
ยูนิต
ประเภททรัพย์สิน
    ประเภทธุรกิจของผู้เช่า
      สัญชาติของผู้เช่า