REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น

ห้องเย็นของโครงการ JPAC และ PCS ล้วนมีมาตรฐานระดับสากล ติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้

ความหลากหลายของทรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ทั้งห้องเย็น คลังสินค้าระดับพรีเมี่ยม และถังเก็บสารเคมีเหลว ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ

ทรัพย์สินคุณภาพสูง

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทุกโครงการล้วนมีมาตรฐานการก่อสร้างระดับสูง มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ มี Track Record ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและผลการดำเนินงานที่ดี

ทำเลยุทธศาสตร์

ทุกโครงการล้วนตั้งอยู่บนศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าชัดเจนและมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกยูนิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)

กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ

กลุ่มผู้เช่า เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในไทยและต่างประเทศ มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เป็นผู้นำในประเภทอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง

ส่วนมากเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)

อุตสาหกรรมของผู้เช่ามีการกระจายตัวดี

การกระจายตัวของอุตสาหกรรมของผู้เช่ามีความหลากหลาย ไม่ได้กระจุกตัวที่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง

โดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ (Independent REIT Manager) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน ทำให้การบริหารจัดการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

โอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม

กองทรัสต์มีนโนบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม จึงเปิดกว้างโอกาสในการสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพเพื่อให้กองทรัสต์เข้าลงทุนและจัดหาประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

REIT กองแรกในไทยที่ลงทุนในห้องเย็น
ความหลากหลายของทรัพย์สินที่ลงทุน
ทรัพย์สินคุณภาพสูง
ทำเลยุทธศาสตร์
อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%
กลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำ
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยสูง
อุตสาหกรรมของผู้เช่ามีการกระจายตัวดี
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง
โอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม