ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด • ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด • ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ AIMIRT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกองทรัสต์ AIMIRT ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

กองทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทดังกล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์

กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนครั้งแรก ในกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังห้องเย็นและอาคารคลังสินค้าของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ("PCS") โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ("JPAC") โครงการดาต้าเซฟ ("DTS") และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าของโครงการทิพย์ 7 ("TIP 7") โดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่มของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("JWD") ซึ่งได้แก่ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ("PCS") บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด ("JPAC") และ บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ("Datasafe") เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกในโครงการ PCS โครงการ JPAC และโครงการ DTS จากกองทรัสต์ เพื่อประกอบกิจการให้บริการรับฝากสินค้า ส่วนอาคารคลังสินค้าในโครงการ TIP 7 ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยแต่งตั้งบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("TIP") เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)

ต่อมากองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินใหม่รวม 4 โครงการ ได้แก่ 1. ห้องเย็นในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ของกลุ่ม JWD 2. คลังสินค้าโครงการ TIP 8 ("โครงการ TIP 8") ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด 3. ถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินค้า โครงการสยามเฆมี ("โครงการ SCC") ของบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ 4. คลังสินค้าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ("โครงการ BIP") ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

ในปี พ.ศ. 2563 กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้าในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ ("โครงการ CHEWA") ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวอาคารคลังสินค้าในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ของกลุ่ม JWD

ในปี พ.ศ. 2564 กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกครั้งในโครงการใหม่ 3 โครงการ อันได้แก่ 1.กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิ่มเติม) ("โครงการ TIP 5 และโครงการ TIP 8") ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("TIP") 2. สิทธิการเช่าระยะยาวอาคารคลังสินค้าในโครงการไทยแทฟฟิต้า ("โครงการ Thai Taffeta") ของบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด และ 3. กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ("โครงการ MS Warehouse") ของบริษัท ทู ไทเกอร์ พร็อพ จำกัด

ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารโรงงานในโครงการลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ (“โครงการ Living and Facilities”) จากบริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จํากัด โดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด (มหาชน) ได้ถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

วีดีโอนำเสนอกองทรัสต์ AIMIRT

สาระสำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ AIMIRT
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก
โครงการของ กลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("โครงการ JWD")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการดาต้าเซฟ

โครงการของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("โครงการ TIP 7")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการ TIP 7
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม
โครงการของ กลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
 • กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการ JPAC 2

โครงการของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("โครงการ TIP 8")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการ TIP 8

โครงการของ บริษัทสยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ("โครงการ SCC")
 • สิทธิการเช่า ในที่ดินทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า รวมถึงท่าเรือ ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โครงการ SCC

โครงการของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ("โครงการ BIP")
 • สิทธิการเช่า ในที่ดิน อาคารคลังสินค้า โครงการ BIP

โครงการของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ("โครงการ CHEWA")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน จำนวน 10 หลัง โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้

โครงการของ กลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ("โครงการ JWD Navanakorn")
 • สิทธิการเช่า ในที่ดิน อาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร

โครงการของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ("โครงการ TIP 5")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการ TIP 5

โครงการของ บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ("โครงการ Thai Taffeta")
 • สิทธิการเช่า ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการ Thai Taffeta

โครงการของ บริษัท ทู ไทเกอร์ พร็อพ จำกัด ("โครงการ MS Warehouse")
 • กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า โครงการ MS Warehouse

โครงการของ บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด (“โครงการ Living and Facilities”)
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน โครงการ Living and Facilities
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการ TIP 5 โครงการ TIP 7 และโครงการ TIP 8 ได้แก่ บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
สำหรับโครงการ SCC ได้แก่ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)
สำหรับโครงการ BIP ได้แก่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
สำหรับโครงการ CHEWA ได้แก่ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับโครงการ JWD Navanakorn ได้แก่ บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับโครงการ Thai Taffeta ได้แก่ บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
สำหรับโครงการ MS Warehouse ได้แก่ บริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
สำหรับโครงการ Living and Facilities ได้แก่ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)