บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทย (แบบรูปเล่ม) เพิ่มเติม โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันการเป็นผู้ถือหน่วย เมื่อบริษัททำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วัน